RODO

Klauzula informacyjna przed zawarciem umowy.

Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Zakład Pogrzebowy Niebieski s.c. z siedzibą główną przy ul. Równoległej 6a, 58-310 w Szczawnie – Zdroju NIP: 8862985280, REGON: 022519363, tel. 74 843 58 67, zwanym dalej Administratorem;

Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

  • Administrator wyznaczył kontakt do inspektora danych osobowych: e-mail biuroniebieski@gmail.com, tel. 74 843 58 67
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy
  • Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny.
  • W celu zawarcia umowy konieczne jest podanie danych osobowych, w przypadku niepodania danych niemożliwe jest zawarcie umowy
  • Posiada Pani/Pan prawo do:a) żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,b) wniesienia sprzeciwu wobec takiego ich przetwarzania,c) przenoszenia danych,d) wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  • Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,w tym profilowaniu
  • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 lat