Ekshumacje

Ekshumacja to skomplikowana procedura, która powinna być powierzona tylko doświadczonemu zakładowi pogrzebowemu. Jesteśmy zawsze do Państwa dyspozycji.

Ekshumacja jest procesem wydobycia szczątków zwłok z dotychczasowego miejsca pochówku i przeniesienia ich do nowego miejsca.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2000 r. Nr 23, poz. 295) oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi (Dz. U. Z 2001 r., Nr 153 poz. 1778) przeprowadzenie ekshumacji przeprowadza się w terminie od 16 października do 15 kwietnia, chyba że Inspektor Sanitarny wyrazi (z uwagi na nadzwyczajne okoliczności) zgodę na inny termin. W Polsce poza tym okresem ekshumacja nie jest wykonywana.

 • Zgodnie z ww przepisami ekshumacja zwłok i szczątków może być dokonana:
 • na umotywowaną prośbę osób uprawnionych do pochowania zwłok za zezwoleniem właściwego inspektora sanitarnego
 • na zarządzenie prokuratora lub sądu
 • na podstawie decyzji właściwego inspektora sanitarnego w razie zajęcia terenu cmentarza na inny cel

 

O zamierzonej ekshumacji należy zawiadomić właściwego Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, który wykonuje nadzór nad nią oraz może dopuścić wykonanie ekshumacji w innym czasie niż określony powyżej, przy zachowaniu ustalonych przez niego środków ostrożności.

Wniosek o wydanie zezwolenia na ekshumację jest to dokument składany do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego przez uprawnioną(e) osobę(y) zawierający prośbę o wydanie zezwolenia na ekshumację wraz z uzasadnieniem.

Do wniosku o wydanie zezwolenia na ekshumację należy dołączyć:

 • odpis aktu zgonu
 • zgodę zarządców cmentarzy
 • oświadczenie firmy przeprowadzającej ekshumację i przewóz zwłok / szczątków
 • Do złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na ekshumację uprawniona jest
 • najbliższa pozostała rodzina osoby zmarłej a mianowicie:
 • pozostały małżonek(a) osoby zmarłej
 • krewni zstępni (potomek w linii prostej: dziecko, wnuk, prawnuk itd.)
 • krewni wstępni (przodek w linii prostej: rodzice, dziadkowie, pradziadkowie itd.)
 • krewny boczny do czwartego stopnia pokrewieństwa
 • powinowaty w linii prostej do pierwszego stopnia
 • osoba dobrowolnie do tego zobowiązująca się

Nasi pracownicy posiadają wieloletnie doświadczenie w wykonywaniu ekshumacji zwłok i dysponują odpowiednim przeszkoleniem z zakresu zasad BHP, upoważniającym do wykonywanie czynności związanych z procesem ekshumacji zwłok.